/ 20 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی

سالاملار بيز قاشقايي لردان سيزه ﺑﺎﯾﺮﺍﻣﯿﻨﮕﯿﺰ ﻣﻮﺑﺎﺭﮎ!ﺍﻭﺭﻩ ﮔﯿﻨﮕﯿﺰ ﺍﻭﻣﯿﺪﻟﯽ، ﺍﻭﻣﯿﺪﻟﺮﯾﻨﮕﯿﺰ ﺁﺗﻠﯽ، ﺳﺌﻮﺩﺍﻧﮕﯿﺰ ﻗﺎﻧﺎﺩﻟﯽ، ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﮕﯿﺰ ﻗﺎﺗﻠﯽ، ﺳﻮﻓﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﺍﺩﻟﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﻨﮕﯿﺰ ﺗﺨﺘﻠﯽ ،ﻋﻮﻣﺮﻭﻧﮕﯿﺰ ﺑﺨﺘﻠﯽ،ﺍﻩ ﻭﯾﻨﮕﯿﺰ ﺑﺮﮐﺘﻠﯽ ﺍﻭﻟﺴﻮﻥ ياشاسين تورك ياشا سيز

مهاجر

درود نوروز باستانی بر شما مبارک [گل][گل]

علیرضا

سلام سال نو مبارک در وبلاگتان تغییراساسی ایجاد کرده اید مطمئنا مفیدتر واقع خواهد شد

علیرضا

سلام سال نو مبارک در وبلاگتان تغییراساسی ایجاد کرده اید مطمئنا مفیدتر واقع خواهد شد

یوسفی

عیدت مبارک

یوسفی

چهل ویک سال قبل درست شهریور 1350بااتوسیرشیشه گردنه سنگفرش وزیبای حیران که مه آلود هم بود بالا آمدم .بعدازاتمام مه به دشتی رسدیم که برتابلویی کوچک سفیدرنگ نوشته شده بودنمین .شایدازآن گردنه خطرناک باآن مه غلیظ رستن وبروشنایی رسیدن . نمین اولین آبادی بودکه ذهنم راهمیشه مشغول میکرد .حالا چه خوش اقبال هستم بخاطرخدمت صادقانه ام درآن سالها شاید بعنوان هدیه ی خدمت . مفتخرم که بادختر گلم ارتباط فرهنگی وادبی مجازی داشته باشم .!(برفرازکوهی ابری نمایان میشودوبرمزرعه دل شاعری بارانهای بهاری فرومی ریزد.گیاه های سرسبز سرازخاک بدرمیکنندوغنچه های شاداب لب ازلب می گشایند وجهان آفرین راتبریک میگویندوسپس برچهره ی شاعرلبخندمی زنند.همچنان که کودکان برمادران می خندند.چه خوش بودمی دانستم که سعدی کهنه کارجمال شناس این همه غزل های دلبند راازشوق روی کدام بهار سروده واین همه سرمستی راازشراب چشمان مخمور کدام پری چهریافته وآموخته است )( محمدبهمن بیگی مقدمه ای براشک معشوق سروده دکترمهدی حمیدی شاعر معاصر)

یوسفی

چهل ویک سال قبل درست شهریور 1350بااتوسیرشیشه گردنه سنگفرش وزیبای حیران که مه آلود هم بود بالا آمدم .بعدازاتمام مه به دشتی رسدیم که برتابلویی کوچک سفیدرنگ نوشته شده بودنمین .شایدازآن گردنه خطرناک باآن مه غلیظ رستن وبروشنایی رسیدن . نمین اولین آبادی بودکه ذهنم راهمیشه مشغول میکرد .حالا چه خوش اقبال هستم بخاطرخدمت صادقانه ام درآن سالها شاید بعنوان هدیه ی خدمت . مفتخرم که بادختر گلم ارتباط فرهنگی وادبی مجازی داشته باشم .!(برفرازکوهی ابری نمایان میشودوبرمزرعه دل شاعری بارانهای بهاری فرومی ریزد.گیاه های سرسبز سرازخاک بدرمیکنندوغنچه های شاداب لب ازلب می گشایند وجهان آفرین راتبریک میگویندوسپس برچهره ی شاعرلبخندمی زنند.همچنان که کودکان برمادران می خندند.چه خوش بودمی دانستم که سعدی کهنه کارجمال شناس این همه غزل های دلبند راازشوق روی کدام بهار سروده واین همه سرمستی راازشراب چشمان مخمور کدام پری چهریافته وآموخته است )( محمدبهمن بیگی مقدمه ای براشک معشوق سروده دکترمهدی حمیدی شاعر معاصر)

یوسفی

چند بیت ترکی قشقایی درباره عشاق نامدار ایل (نگارومحمود) =نگارداغی حاموداغدان ایجدیر -باخدیگمچه هچ گورینمز یارداغی -یارالییم چاردوروما باخارام - قانات چالوب دیرناغ ایسته غال خارام محمود دیرمن اوگیندن غورخارام - الم بیرناکسه قالا نازلی یار= احتمالا درنوشتن تورکی رفوزه ام چراکه تورکی قشقایی بعلت ارتباط اجباری باتاجیکها .آمیزه ای ازکلمات فارسی وتورکی است . غلط هارا به طبع نازک وروح لطیف وقلب رئوف وسیرت نیکو ودل دریای خودت ببخشایی .(اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا --بخال هندویش بخشم سمرقند وبخارا را .)حافظ