شهریارشهریاربود

گوشه گیری تخیل گرایی انسان شناسی نیست مرحوم زنده یاد شهریاردکترای ادبیات داشته تنها خلق «حیدربابایه سلام»وعلی ای همای رحمت نبوده دیگرمنظومه های او وحیدربابای استادبه بیست وهفت زبان دنیا ترجمه ، شاهکاریکه استادشهریارخلق کرده تاکنون هیچ شاعری بدان پلّه معرفت پا نه نهاده شهریاررا بایدازحافظ، وحافظ را ازشهریارپرسید. کارهای باقی ماندة حافظ را شهریارسروده وزبان فردوسی را ازمن وشما بهترفهمیده . کارما گوشت ازناخون جداکردن است غرضی داریم ومرضی !

حافظ آن لسان الغیب شیرازی خوب وپسندیده فرموده است !

ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه تست

عرض خودمی بری وزحمت ما میداری !

هُنر، طایفه، زبان وزوزو زر نمی شناسد هُنرتحفه اللهی وشهرة جهانیست هُنربه همة جهانیان تعلّق دارد ترک وفارس وعرب بودن شهریارمطرح نیست، شهریاربودن شهریارمطرح است !

                    ای داستان زلف توام شب درازکن

                                                  وزنیمه شب دریچة صبحم فرازکن

                   چون شهسوارطبع توهم کیست، شهریار

                                                       با تیغ توسن تتری تُرکتاز کن !

شهریارهشت قرن تبلغ را درعرض نیم قرن بدست آورده وکرسی ادبیات را فتح نموده درهرحال دوست ودشمن گویای این حقیقّت است «روزشهریار»شهریار را بزرگ وکوچک نمیکند فلاسفة افلاطون وسقراط مختص به یونان نیست آن مردان بزرگ تعلّق به همة جهانیان دارددرنظرداشته باشیم صاحبان علم وهُنر به همة جهان تعلّق داشته نه بیک گروه وطایفه !

   الا ای هدهد تخت سلیمان                       به تاج گوهرین تاراج عمّان

طلب کن «شهریارا»کشتیِ نوح                   که بشکافیم درپیچیم طوفان !

اگرفردوسی وسعدی درحال حیات بودند خودشان شهریار را بدین روزجهانی انتخاب میکردند دوستیِ من وتو با استاد شهریار دوستیِ خاله خرسه است .

          بشرکه آتش وخاکی عجین به آب وهواست

                                       همه بیک نسب از نسل آدم و حواست

     زمرگ جهل بهردانشی نخواهی جست

                                      که زندگان ابد عارفان سّر خداست !

استادشهریاردرعالم ادبیات قلّة عرفان را فتح نموده وسیمرغ عشق را درقلّة قاف نشانیده ومن وتوهم اکنون اندرخَم یک کوچه سرگردانیم وادعای صاحبنظری هم میکنیم پس دراینجا نتیجه میگیریم .

کارهربُزنیست خرمن کُفتن                         گاو نرمیخواهدو مردکهن !

اندیشمندان ومحقیقانِ صاحبنظر شهریار را درکلام مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی شناخته اند . آن شب که درخواب ودربارگاه  ابن ابی طالب علیه السلام شهریار را ازنزدیک مشاهده فرموده

حکیم فردوسی ویاکسان دیگری رانام نبرده است. پس ماباید منصف باشیم دست خدا بالای سرشهریار است. این خداست که شهریار را صدرمجلس نشانیده ویک شبه راه هزارساله را پیموده است.

این خواست خداست روزشهریار بنام شهریارنامگذاری شود. افتادگی شهریاروسرخَم کردن اودرپیشگاه حافظ بزرگمنشی اورانشانگرمیشود، اگربابصییرت بینا وبا نگاه وجدان به غزلیات وآثاراستادشهریارنظر بافکنیم  بقدرت وعظمت واستاد بودن او پی میبریم .

اعتقاد ومکتب سیدمحمدحسین شهریارازعرفان قرآن سرچشمه گرفته وتمام افکاراوجوشیده وخروشیده ازقرآن است . پس ما دراین مقال دنبال طایفه گرایی وخودنمایی نیستیم آینة هستیم حقیقّت گرا .

بینش وآفرنیش شخصیّت بزرگی چون شهریار را ازآینة علم ومعرفت را گویا شویم .

آنچه را که درمکتب ومحضرآن بزرگواردریافت نموده ایم بمحضرتان ارایه دهیم منظورومقصودمادراین چندکلمه شهریار شناسی وشهریار نمایی نیست باید شهریارشد ، وشهریار را شناخت !

                           برنخیزد ناله باهرزخمه ئی ازسازعشق 

                            ساز زن داند که سوز شهریار آید بکار !

قلم فرسایی نقدوتنقید ، انتقادوپیشنهادآنقدرهم راحت نیست توسن کلک را زین کردن ازاین شاخه برآن شاخه پریدن ترور شخصیّت نمودن وبرای هیچ وپوچ پروبال زدن کارهرعاقلی نیست .

زیبا دیدن وزیبا نگریستن درخورافکارهراندیشمندی نمیباشد توشه این راه خطرناک جزایمان ووجدان آگاه وبیدارنیست. عالم ادبیات نمیدان کشتی  ونه صحرای کاروزاراست، مبارزه طلبی،گوی چوگان بازی درعالم علم ومعرفت مردود ومعیوب شناخته دراین عالم آموزش وپرورش مهرومحبّت نثارعشق وایثارجان باختن درکوی معشوق است . شماهم اگردرحلقة این رندان بنشینی شاه را ازگدا نتوانی تشخیص داد چون این حلقه حلقة برابری وبرادریست .

                          فلک گو بامن این نامردی ونامردُمی بس کن

                           که من سلطان عشق و شهریار شعرایرانم !

درهرحال اگرامروزشهریاردرصدرمحفل نشسته سالهای سال شهریاران دیگرصاحب این کرسی بوده چرا توان این را نداریم خودی را دراین محفل ببینیم ؟ صائب تبریزی،قطران، سعدی،خاقانی، حافظ، ونظامی ساقیِ این مجلس وصدرمحفل بوده وخواهدبود.  تقدیراین چنین خواسته وقضاوقدرشهریار را شهریار نموده ازقدرومنزلت اوکسی نمیتواند کم وزیاد کند .

    اگرقضاوت قانون به عدل وانصاف است

                    چرا جهان همه ظلم است جورواجحاف است

     توشهریار بنقد ِ سُخن نه استادی

                                   که نقد رایج این سکه کار صرّاف است !

مکتب مولانا محضرحافظ بهانه بودبرای شناخت شهریار ، شهریارهمان مولانا وحافظ بودکه دراین عصرظهورکرده ودادسخن را بداده داده، وشهریاردرکهکشان شعروادب بملکوت اعلی پیوسته هم اکنون ملائک شعر او را درعرش ازبر داشته  ناسوتیان بی پروا طبل بیگانگی بصدا درآورده ، دیدنی را نا دیدنی ، هست را نیست می پندارند ، آیا ازخودسئوال کرده ایم که چرا؟

     ازهمه سوی جهان جلوة او می بینم

                                   جلوة اوست جهان کز همه سو می بینم

                      آسمان راز بمن گفت وبکس بازنگفت

                                  شهریاراینهمه زان راز مگو می بینم !

ماکجاییم شب قدرمه ودولت عشق؟ ادعای صاحبنظری کنیم خودرا نشناخته دیگران را بشناسیم ،چشم بینا آن است شاه را درهرلباسی بشناسد، نزدیک بینی زود اندیشی کاربی خردان است .               

    چراعاقل کند کار، که باز آرد پشیمانی 

                         زلیخامُرد ازاین حسرت،که یوسف گشته زندانی !

اگرپشیمان هم نشوی قطرة  ا ز دریای شهریار کم نمیشود ،شهریار دریای بیکران امواج خروشان عشق است . زبان آتشین اوهرسنگی را آب وهرآهنی را موم ، پرهای شعرشهریاراز مرزهاوبن بست هاگذشته ودرقلبهای دلسوختگان جهان نشسته، گویی قرنهاست با آنهازندگی کرده و زمزمة حیدربابای او دراروپا وآسیا وتمام ملل ورد زبان مردم گشته ونام بچه های خود را شهریارنهاده اند !

اگر«گوته»دیوان حافظ را زیرسرنهاده میخوابد ، اگرشعرشاهکارسعدی به سر دریِ سازمان ملل نوشته میشود ازکرامات وافتخارات شهریار است ،نام سعدی وحافظ درشهریارتبلّوروخلاصه میشود !

«انشتین» که باشهریارهم فکروهم عقیده بوده بنظرما ذّرة از اتُم میاید نه کوه قاف عطارنیشابوری ،حال بیائید سیمرغ شعرشهریاررا درقلّة قاف عشق بنشانیم خودی از خود نشان داده بدون غرض ومرض به اطرافمان بنگریم «الله جمیل ویحب الجمال» را ورد زبان نموده رأی بحق وحقیقّت داده تا جوابگوی عالم آخرت باشیم انشاالله !

                  دعای شهریار ازحق اجابت شد، نَفَس حق بود

                صدائی از زمین رفت و جواب ازآسمان آمد

                                                  

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
www.hostexhibition.com نمايشگاه هاست

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap دات کام با تشکر[گل] [گل]