جعفرابراهیمی (شاهد)

شعرهای جدید شاعر باتخلص شاهد چاپ شدودوستانش اوراباورکردند.پسوند نصردرآن زمان درشناسنامه شاعرنبودوبعدا(درسال1300)این پسوندبه شناسنامه اش اضافه شد.

ابراهیمی ازهمان ابتداطبعی روان وزبانی ساده وسهل وممتنع داشت وازاین رو کارشناسان ادبیات معتقدبودندکه اوذاتا شاعرونویسنده کودک است.این بودکه ازسال1358به طورجدی وارد دنیای ادبیات کودک ونوجوان شدواکنون بیش ازسه دهه است که برای کودکان و نوجوانان قلم می زند

از این شاعرو نویسنده به نام تاکنون بیش ازیکصدو بیست کتاب منتشرشده است که بعضی از آنهاچندمجموعه شعربعضی به صورت مجموعه قصه،رمان،زندگی نامه های داستانی ائمه،کتابهای آموزشی ونگارش مقالات برای تدریس درکتابهای دانشگاهی و...چاپ شده است.

فعالیتهای ادبی و مسئولیتهای نامبرده:

ازسال1359درکیهان بچه هامسئولیت شورای شعراین نشریه رابه عهده داشت(به مدت یکسال)وبعدازآن همچنان به همکاری خوددراین نشریه ادامه داد.ازسال1360تا1372نویسندگی برنامه های گروه کودک و نوجوان رابه عهده داشت وهمزمان سردبیرجنگ ادبی.درکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بود.این نشریه به صورت گاهنامه چاپ می شودکه درآخرین شماره هاتبدیل به ماهنامه شد.دراین نشریه آثارنویسندگان وشاعروتصویرگران کودک ونوجوان منتشر می شود.همراه بانقدآثارآنان ودرج مقالاتی آموزشی برای آنها.ابراهیمی ازسال1359ازوزارت دارایی به کانون پرورش فکری منتقل شد.اوازبدو ورود به کانون مسئول شورای شعرانتشارات کانون تامهر1380بود.درمهرسال1380بنا به درخواست خودبازنشسته شد.اما همچنان تاسال 1387باکانون همکاری داشت.درسال 1375دبیری نخستین جشنواره مطبوعات کودک ونوجوان رابه عهده گرفت که ازسوی کانون برگزارمی شد.این جشنواره که تاسال1388برگزارمی شدو دبیری هشت دوره ازاین جشنواره به عهده جعفرابراهیمی بود.همچنین چهاردوره دبیرجشنواره کتاب کودک ونوجوان نیزبود.هفت-هشت دورداورکاب سال جمهوری اسلامی ایران دروزارت ارشادبود.یک دوره دررشته شعروداستان وهفت دوره هم دربخش شعر،سه دورسرداوری ادبیا دفاع مقدس دربخش ادبیات کودک ونوجوان رانیز به عهده داشت.

بسیاری از کتابهای این شاعر ونویسنده با استقبال فراوان مخاطبین روبه رو شده ونیز با دریافت جوایز شده . بیش از ژنجاه جایزه به آثاراو تعلق یافته اس که به مهمترین آنها اشاره می شود .

1-  رمان (یک سنگ ویک دوست) برای نوجوانان ، انتشارات امیر کبیر ، برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 . همچنین این کتاب از سوی مجله سروش جوان وحوزه هنری نیز به عنوان کتاب سال برگزیده شده است .

2-  آواز پوپک (مجموعه شعر برای نوجوانان )ناشر این کتاب کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان می باشد .  به همراه سه کتاب دیگر از این شاعر برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 . همچنین این کتاب برنده جایزه بزرگ (مداد پرنده ) در سال 1374 در جشنواره کتاب کانون پرورشی فکری شد . ونیز کتاب سال مجله سروش نوجوان

3-  آسمان دوم (زندگینامه داستانی امام حسن (ع)(رمان )برنده رتبه اول کتاب سال ولایت 1383 ناشر این کتاب موسسه محراب قلم می باشد .

4-  آسمان ابری نیست (مجموعه شعر نوجوان ) رتبه اول کتاب سال شورای کتاب کودک . این کتاب همچنین برنده جایزه بزرگ مداد پرنده در سال 1383 به همرا کتاب آواز پوپک از کانون پرورش فکری . ناشر این کتاب نهاد هنر وادبیات کودک ونوجوان می باشد .

5-  بوی گنجشک مجموعه شعر نوجوان ، ناشر این کتاب کانون پرورش فکری می باشد . برنده لوح زرین جشنواره کانون وبرنده کتاب سال رتبه اول مجله سروش نوجوان .

6-  خورشیدی اینجا ، خورشیدی آنجا ، مجموعه شعر کودک از انتشارات کانون پرورش فکری ، برنده دیپلم افتخار از جشنواره کانون و کتاب برگزیده شورای کتاب کودک .

7-  مجموعه شعر به خاطر پرنده ها ، از انتشارا کانون پرورش فکری کودکان ، برنده کتاب فصل در سال 1387 . همچنین این کتاب رتبه اول در بخش شعر جشنواره سلام بچه ها هم شده است .

8-   خانه پیر (قصه برای کودکان ) ناشر شباویز ، برنده جشنواره سلام بچه ها

9-   ای ایران (مجموعه شعر )برنده جشنواره دفاع مقدس

10-         آب مثل سلام (مجموعه شعر کودک )از انتشارات کانون پرورش فکری ، برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به همراه کتاب آواز پوپک ، همچنین برنده جایزه بزرگکانون (مداد پرنده )به همراه کتاب آواز پوپک و آسمان ابری نیست .

11-         زندگینامه حضرت علی (ع) (رمان برای نوجو.انان ) برگزیده اولین جشنواره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان .

12-         پلی به سوی شعر ، دیپلم افتخار از جشنواره کانون ، از انتشارات سوره ، این کتاب آموزش شعر به زبان ساده برای نوجوانان وجوانان وشاعران مبتتدی است .

13-                      درکوچه های خیس (رمان نوجوان ) دیپلم افتخار از جشنواره کانون ، از انتشارات امیر کبیر

14-                      شبهای بی فانوس (رمان نوجوان ) از انتشارات سوره ، برنده لوح زرین جشنواره کانون

15-                      فصل خون – مهتاب ، منظومه ای درباره عاشورا ، از انتشارات کانون ، برنده لوح زرین جشنواره کانون .

16-         رمان 2 جلدی علمی تخیلی (جادوگران سرزمین بی سایه ) برگزیده کتابخانمه بین المللی مونیخ آلمان ، از انتشارات قدیانی .

17-         دوس می دارمت به بانک بلند (زندگینامه داستان پیامبر (ص)) برگزیده آستان قدس رضوی از سوی جشنواره کانون پرورش فکری (انتشارات صابرین )

18-                      آسمان را بنویس (مجموعه شعر کودک ) برنده لوح تقدیر از ستاد اقامه نماز

19-         لبخند شبنمیها (مجموعه شعر نوجوان ) از انتشارات مدرسه ، کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1372به همراه سه کاب دیگر از همین شاعر .

و....

بخشی از مهمترین وپرمخاطبتریت آثار نویسنده :

1-  قصه های شیرین مثنوی (در 4 جلد هر جلدی 30 قصه ) از انتشارات پیدایش که به چاپ بیستم وشاید بیشتر رسیده است .

2-   جمعه در محاصره کراگاهان ، رمان علمی تخیلی از انتشارات قدیانی

3-   ماجراهای جودی جورتان ، رمان برای کودکان ، انتشارات قدیانی .

4-  بوی جوی مولیان ، انتشارات تربیت (سفرنامه شاعر به تاجیکستان ، شوروی – زمانی که هنوز تاجیکستان مستقل نشده بود . این کتاب نیز به چاپ پنجم یا بیستم رسیده است . )

5-   پروین (زندگینامه داستانی پروین اعتصامی ) از نشر حوزه هنری

6-   گزیده اشعار پروین اعتصامی با حواشی از نشر پیدایش ، برای نوجوانان .

7-   بیست هشت قصه از مصیبت نامه عطار نیشابوری ، نشر قدیانی

8-   در سوگ سهراب ، رمان برای نوجوانان ، انتشارات پیدایش

9-   ماه خورشید کلاه ، زندگینامه داستانی امام زمان ، انتشارات مدرسه .

10-                      قلعه سنگباران (مجموعه قصه ) از نشر تکا

11-                      غصه هارا ساده کن (مجموعه شعر کودک ونوجوان ) انتشارات مدرسه

12-                      رازهایی در باد (گزید شهر های شاعر برای نوجوانان )انتشارا ت کانون پرورش فکری

13-                      محمد (ص) در هزار سال شعر فارسی ، برای نوجو.انان وبزرگسان ، کانون پرورش فکری .

14-         هزار سال شعر فارسی (برای نوجوانا وجوانان ) به کوشش سیروس طاهباز ، احمد رضا احمدی ، جعفر ابراهیمی ، واسداله شعبانی ، از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان .

15-                 همزاد (مجموعه قصه نوجوان )

16-                      ترجمه جزء سی ام قران (بازنویسی وحواشی تاثیر آیا ت قراندر شعر فارسی  ): انتشارات صابرین

17-                      و......................................

همچنین بیش از 12 کتاب از این شاعر ونویسنده به زبانهای گوناگون عربی ، انگلیسی ، کره ای ، چینی و.............. ترجمه شده است . ازجمله کتاب خرگوش ورودخانه ، از انتشارات شباویز ، ترجمه شده به زبان انگلیسی ، که در کشور چین به عنوان کتاب درس انگلیسی استفاده می شود .

همچنین کتاب : خدا چه مهربان است از انتشارا کانون ترجمه شده به زبان ژاپنی

کتاب مارمولک دروغگو : شعرهای ساده ایی برای کودکان ترجمه شده به زبان انگلیسی از انتشارات شباویز که در کشور چین به عنوان کتاب درسی انگلیسی استفاده می شود .

ناشر خارجی این کتابها ی  jump for jo(English Readers )می باشد .

کتاب کلاغ تشنه ، قصه منظوم به زبان کردی در ایران منتشر شده است ، انتشارات کانون پرورش فکری

دیگر کتابهایی که از سوی انتشارات English Readers) ) چاپ شده عبارتند از :

لاکپشت اخمر (نشر شباویز )

خورشید خانم آفتاب کن (رز)

و12 کتاب دیگر

که چند کتاب به زبان چینی ، کره ای و............ چاپ شده اند .

وکتاب خانه پر از نشر شباویز ، در کشور لبنان به زبان عربی منتشر شده است . و...........

کتاب : ادبیات کودک ونوجوان

شناسایی ، ارزشیابی ، ارزشگذاری

ویژه دورههای کاردانی آموزش ابتدایی امور تربیتی

کاردانی وکارشناسی زبان وادبیات فارسی

که آموزش وپرورش چاپ کرده است کاری گروهی است . اما بخش شعر آن را جعفر ابراهیمی نوشته است . که حدود 90 صفحه کتاب را در برمی گیرد .

معرفی این شاعر در کتاب نام آوران به نشر طلایی

معرفی شاعر در یک دایره المعارف بین المللی که در کشور انگلستان چاپ شده است . و.......

 

/ 11 نظر / 62 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تورک اوغلو

سلاملار ده ییرلی ایش دیر، اینسان گئرگ بئله جواهیرلر قدیرینی بیله وار اولانگز(وار اولاسیز)

اوجاقي نيارق

سلام و خدا قوت اعياد شعبانيه و عيد سعيد شعبان را خدمت شما و همه دوستداران پيامبر اعظم (ص) و اهل بيت مكرمشان تبريك و شادباش عرض مي كنم.

انجمن ادواری شعر

بر در صدای در زدنت را کشیده ام کار من از نیامد و آمد گذشته است سالروز ولادت موعود عشق فرخنده[گل]

توركجه طنزلر

باعرض سلام . آدرس «توركجه طنزلر » تغيير كرده لطفا اصلاح بفرماييد . سپاس[گل]

پریشان

سولمازخانم باسلام عرض ادب من با سایت شما از طریق سایت استاداسدالهی آشنا شدم ، سایت بسیارزیبا ومفیدی دارین من از دوستان نزدیک استادودوستداران ایشان هستم و عاشق شعر انشاءاله دفعهء بعد ازشعرام براتون میفرستم . بسیارخوشحال شدم (پریشان)

پریشان

شنیده ام که عشق پیر را کندجوان فرقی نمیکندو هیچ نمیشناسد زمان ولی این عشق پیر کرد قلب مرا عشق تورا قسم به همان پیرجوان! رها کن پریشان (پریشان 92/4/5) سولمازخانم سلام میدونم شعرم پراز عیب هست ولی خوشحال میشم نظرشماروهم بدونم متشکرم

پریشان

باسلام ازاینکه بابت شعری که سرودم وشما نظردادین! بسیار متشکرم! واقعا راهنماییتون خیلی برام مفید واقع شد!! خداوند توفقتان دهد (پریشان)

گونش

این روزهـا... ته فنجـــانهــ ـــا ... دنبال کمی صداقت میگردم کیکهای نیم خورده را زیرو رو میکنم شاید کمی مهــ ـربانی درش مانده باشد! این روزها شمعها هم... نـــ ـــــور ندارند! و مــ ــــــن تنهــ ــا... روی آخرین صندلیه کافه... میان دود سیگارم غرق میشوم... غرق آرامشـــ ـــــــی که نیــست!!

ارسلان زنگانلی

سلاملار.. سیزین ادبیات حاققیندا چالیشدیقینیز بیزلرین اومود یوللاریدی.یوللارینیز داواملی اولسون..

پریشان

سولمازخانم سلام نمیدونم چرا از شعرمن استقبال نکردین فکرنمیکردم بخواید اینطوری برخورد کنین درهر صورت از همهء تلاشتون در راستای ادبیات بسیار متشکرم و آرزوی موفقیت برای شما دارم (پریشان)