شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

شهریارشهریاربود
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ٢٠ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باز یاران گوهرتحسین نثارم میکنند

من نیم شایان تحسین شرمسارم میکنند

دامنی گل کاشتم درباغ شعرپارسی

گلبُنانش گل بصد دامن نثارم میکنند !

منبع: صبح سبلان - رحیم اسداللهی :درباره دکترسیدمحمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریارقلم فرسایی کردن بسیارمشکل است کسی که میخواهددرباره مردان بزرگ همچون اونظری بدهدوخودرا صاحبنظرمی پنداردبایدشناخت نزدیکی ازآن بزرگوارداشته باشد. باخواندن چندبیت اشعاروچندسطرازنثرونظم هیچ فردعاقلی صاحبنظرنمی شود.

صاحبنظربدان کسی میگویندازریشه وبن آن کس را شناخته وعمری بااوزندگی کرده وتمام آثاروافکاراورا ازنزدیک لمس کرده وتحقیق کرده باشد .

حال اگرما میخواهیم شاعرشناس وشعرسنج باشیم بایدچندکتابی زخودداشته وتألف کرده باشیم ودرعالم علم وادب جای پای داشته تاصاحبنظرشناخته شویم  .