شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

تکدیگری در شهرستان نمین
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

کسانی که آشکارا و با استفاده از فنون و رموز روان شناسی ترحم مردم را به خود جلب و به شیوه ها و صور مختلف از دیگران تقاضای کمک می کنند به این نوع تکدی می پردازند .این گروه دارای تشکیلات مفصلی هستند که به صورت یک سازمان غیررسمی فعالیت می کنندگدایی، اسفند دود کردن ،شیشه شستن و...گرفته تا سی د ی فروشی ، گل فروشی وطلب پول کردن .

بسیاری از انواع تکدی گری ،براساس عوامل روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به وجود می آید و محصول ساختار اجتماعی و نارساییهای ناشی  از آن است با توجه به مطالعات انجام شده .گدایی یک زایده اجتماعی است که در پیدایش آن چند عامل دخالت دارند :فقدان اشتغال و کار ،عدم دارا بودن مهارت و فنون شغلی وحرفه ای ،فقر مادی ،پیری و از کار افتادگی ،رخوت و سستی ،اعتیادو...

دین مبین اسلام با تحریم ربا و تراکم بی جهت ثروت و فعالیتها و کوششهای نازا و عقیم تکدی را به عنوان یکی از کسبهای منفور اعلام کرده و آن را سخت مورد مذمت و سرزنش قرارداده است اسلام دستور داده است که مردم تن به مذلت و خواری ندهند .خود را زبون و پست نکنند .

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که برایند حضور تکدی‌گری در کشور تابع عوامل ساختاری مانند فقر، تورم و بیکاری است. بنابراین تکدیگری محدود به شهرهای بزرگ نیست گریبانگیر شهرهای کوجک هم شده . این در حالی است وجود تکدی گران در شهرنمین به خاطر شرایط اقتصادی بیکاری،فقر و نیازمردم این شهرستان نیست بلکه  مهاجرت یکی سری افراد سودجو به استان و شهرستانها اقدام به سوئ استفاده از احساسات جامعه می کنند واین باعث نگرانی های شده که مسولان باید مسئولیت جمع آوری این افراد را بر عهده بگیرند .

منبع:فرهنگ نمین